Mevzuat Takip SistemiYönetmelikler

» 1164 Sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 11 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik / Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 11.10.2005

» 155 Sayılı Kanuna Göre Hazırlanan Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkındaki Yönetmelik / BKK 12.07.1971

» 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik / Ekonomi Bakanlığı 16.08.2012

» 2981 Sayılı Kanuna Göre Kurulması Öngörülen Yeminli Özel Teknik Bürolar Yönetmeliği / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 14.03.1984

» 31.05.1940 Tarihli ve 2/13629 Numaralı Kararnamenin Tatbik Şeklini Göstermek Üzere Maliye ve Dahiliye Vekaletlerince Müştereken Hazırlanan Talimatname / BKK 31.05.1940

» 3290 Sayılı Kanun İle Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanun Gereğince Kurulan Fonun Harcama Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 24.08.1986

» 3290 Sayılı Kanun İle Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 23.07.1986

» 3704 Numaralı Kanuna Tevfikan Köy Öğretmen Okulları İle Köy Eğitmen Kurslarına Tahsis Edilecek Arazi Talimatnamesi / BKK 09.03.1940

» 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 6 ncı Maddesi Uyarınca Uygulama Yapılan Rezerv Yapı Alanları ile İlgili Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 04.10.2016

» 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 15.12.2012