Mevzuat Takip SistemiZabıta Personeli ve Teşkilatı

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Maktu mesai ücretinin tespiti 22.02.2018

hocam kolay gelsin. benim sorum zabıtanın maktu mesai ücreti hakkındadır. ilgili yönetmelikte Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu; - 10.000’e kadar olanlar için 263 Türk Lirasını geçemez demektedir. belediyemiz nüfusu 10.000'e kadar olan yerlerden olup kurumumuz maktu mesai ücretini meclis kararıyla 120 tl olarak ödemektedir.mesai ücretinin miktarını meclis mi belirler yoksa meclis sadece heryıl belirlenen miktarı mı onaylar? bizim maktu mesai ücretini 263 tl almamız gerekmiyor mu?

» Trafik zabıtası 24.01.2018

Kaldırıma park eden veya hatalı park edip trafiğin aksamasına neden olan araçlara Belediye Trafik Zabıtası ceza yazabilir mi? Yazabilirse cezaların araç sahiplerine bildirilmesi amacıyla, bu araçların plakaları üzerinden araç sahiplerinin bilgilerini Emniyet Müdürlüğünden isteyebilir miyiz? Belediye Trafik Zabıtasının bu araçları çekme yetkisi var mıdır? Kanuni dayanakları ile açıklamanızı rica ederim.

» Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Kadrolarına Açıktan Atama 17.01.2018

Sayın hocam; 1) Belediyemizde bulunan Boş Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri kadrolarına Türk Silahlı Kuvvetlerinde Uzman Çavuş kadrosunda çalışırken 7 yıllık zorunlu hizmet süresini doldurarak kendi isteği ile istifa etmiş ya da sözleşme yenilememiş personeli söz konusu kadrolara yaş, boy ve kilo şartı aranmaksızın atama yapabilir miyiz?

» Zabıtaya Ödenecek Maktu Çalışma Ücreti 04.01.2018

Hocam Merhaba. Zabıtaya Ödenecek Maktu Çalışma Ücretini mecliste görüşmek gerekiyor mu?

» Zabıta Memurluğuna Açıktan Atama 10.12.2017

Kurumumuz Zabıta Müdürlüğüne açıktan atanacak olan; 10 yıllık mecburi hizmet süresini doldurmuş 3466 sayılı kanuna tabi Uzman Jandarma ile 7 yıllık hizmet süresini doldurmuş 3269 sayılı uzman erbaş kanuna tabi uzman çavuş statüsündeki kişilerin atanma usulleri; 1. 14 Kasım 2017 tarih ve 30240 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında 16. Madde de belirtilen, “Diğer kamu kurum ve kuruluşları veya belediye hizmet birimlerinde asıl memur kadrosunda çalışanlardan, belediye zabıta memurluğuna geçmek isteyenler; 35 yaşını aşmamaları, bu yönetmeliğin 13/A maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan şartları taşımaları, 13/E maddesinde öngörülen sınavda başarılı olmaları kaydıyla 657 sayılı kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak zabıta memurluğuna atanabilirler” hükmüne isnaden mi atamaları yapılacak?? 2. Yoksa yukarıda belirtilen “Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde ilk defa zabıta kadrosuna atanacak olanlar hakkında yapılacak olan usul ve esaslar kapsamında mı (kpss puanından asgari puan almış olmak gibi) atamaları yapılacak?? Bu 2 statüde bulunan personelin zabıta müdürlüğümüze atamaları hususlarında tereddüde düşülmüş olup konu hakkında bilgilendirmenizi arz/rica ederiz.

» İtfaiye ve Zabıta Memurluklarına Atanma ve Görevde Yükselme Hk. 04.10.2017

SAYIN HOCAM 1-BELEDİYEMİZDE ÇALIŞAN BİR MEMURU KENDİ TALEBİ ÜZERİNE BOŞ BULUNAN İTFAİYE ERİ VEYA ZABITA MEMURU KADROSUNA ATAYABİLİR MİYİZ? 2- BELEDİYEMİZDE İTFAİYE ERİ KADROSUNDA GÖREV YAPAN BİR MEMURU KENDİ TALEBİ ÜZERİNE BOŞ BULUNAN İTFAİYE ÇAVUŞU VEYA İTFAİYE BAŞÇAVUŞU KADROSUNA ATAYABİLİR MİYİZ?

» Zabıta Görevde Yükselme Sınavında Hizmet Süresinin Hesaplanması 02.10.2017

Değerli Hocam; Belediyemizde görev yapmakta olan Zabıta Memuru personeller için görevde yükselme sınavı yapmayı planlıyoruz. Yürütülecek olan Söz konusu sınav işlemlerine dayanak olan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin ekleri arasında EK-1 Değerlendirme Formu bulunmaktadır. Söz konusu form atama yapılacak olan kadro sayısını 3 katından fazla adayın sınav için başvurması sırasında kullanılacaktır. Adı geçen formun tespit kriterlerinin 2 nolu kısmında “Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı KHK'nın 2'nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici Personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç.)” denilmektedir. Malumunuz 217 sayılı KHK’nin 2. Maddesinde bu KHK’nin kapsamına giren kurum ve kuruluşların hangileri olduğuna atıfta bulunulmaktadır. Bu maddenin son kısmında “Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.” denilmektedir. Benim sorum şu hocam; Belediyemiz bünyesinde zabıta memuru olarak görev yapan ve yukarıda bahsedilen sınava başvuran adaylardan bazıları, zabıta memuru olmadan önce TSK bünyesinde 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na tabi olarak görev yapmışlardır. 217 Sayılı KHK’nin 2. Maddesinin son kısmını göz önüne aldığımızda, TSK bünyesinde 926 sayılı Kanuna göre değil de, 3269 Sayılı Kanuna göre çalışan uzman erbaşların bu hizmetleri görevde yükselme sınavına konu hizmet süresini hesaplamada süreye dahil edilecek midir? Yoksa TSK bünyesinde hangi kanuna göre çalışmış olurla olsun (926 sayılı TSK Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 4678 sayılı TSK’de İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun) bu hizmetleri adı geçen sınav için hizmet süresine dahil edilmemesi mi gerekir? Saygılarımla

» Zabıta müdürlüğünde görevlendirme 28.09.2017

Belediyemizde 8 adet atanmış Zabıta Memuru bulunmaktadır. Başka Müdürlükten Memur veya Kadrosu V.H.K.i., Bilgisayar İşletmeni kadrosunda bulunan memurları burada ihtiyaca binaen görevlendirme yapabilir miyiz?Şayet görevlendirme olursa maktu mesai verebilir miyiz?. Teşekkürler Turgay FIRAT

» Zabıta Müdürü Kadrosuna Atanma 18.09.2017

Hocam İyi Çalışmalar; Kurumumuzda çalışmakta olan 12.04.1986 doğumlu personel 27.06.2007 tarihi ile 27.06.2010 tarihleri arasında uzman çavuş olarak görev yapmış olup 15.09.2010 tarihinde Kurumumuza Zabıta Memuru personeli olarak açıktan atanma ile atanmıştır.15.02.2013 tarihinde tahsildar kadrosuna ataması yapılmış olup halen aynı kadroda görev yapmaktadır.Personeli tekrar Zabıta Memuru kadrosuna atamasını yapabilir miyiz?

» Astsubay çavuş rütbesinden istifa eden personelin atanması 31.07.2017

Eylül 2007 yılında jandarma genel komutanlığı bünyesinde muvazzaf uzman jandarma çavuş olarak göreve başlayıp, Nisan 2007 de jandarma astsubaylığını kazanarak, 25.08.2007 tarihinde jandarma astsubay çavuş rütbesi ile mezun olan, 30.08.2017 tarihinde mecburi hizmet süresini (10 Yılı ) dolduran ve 31.08.2017 tarihinde jandarma genel komutanlığından kendi isteği ile astsubay çavuş rütbesinden istifa edecek olan kişi: Belediyemizde boş bulunan 1. Kadro dereceli Zabıta Müdürlüğüne Müdür olarak atanabilir mi? Zabıta Müdürü olarak atanamayacaksa Zabıta Memuru olarak atanabilir mi?